ستاد برگزاری کنگره پیشگامان پیشرفت
تلفن: 88634008-021 و 88014648-021
دورنگار: 88634008-021
نشانی: تهران، خیابان جلال آل احمد، روبروی بیمارستان شریعتی، شماره 3، کد پستی 1411734117، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ستاد برگزاری کنگره پیشگامان پیشرفت
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.