محورها

  1. تبیین نظری ضرورت تحول کشور
  2. نقش جوانان در شکل‌گیری و تعمیق گفتمان تحول و پیشرفت
  3. نقش جوانان در مطالبه و هموارسازی مسیر تحول و پیشرفت
  4. مسئولیت جوانان و نخبگان جوان در تحول اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه بر اساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  5. چالش‌ها و راهکارهای تحول کشور بر اساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت